Plechová garáž a stavebné povolenie

Plechová garáž a stavebné povolenie

Pre menšie garáže postačí ohlásenie stavby

Z hľadiska stavebného zákona je rozhodujúce, či ide o prízemnú stavbu a ak jej zastavaná plocha nepresiahne 25 m2 a výška 5 m (parametre sú presne špecifikované v ustanovení § 139b ods. 7 písm. a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)) ide o drobnú stavbu. Ak plechová garáž spĺňa tieto parametre, postup podľa stavebného zákona je zjednodušený, nevyžaduje sa stavebné povolenie, ale len ohlásenie stavebnému úradu podľa §55 ods. 2 písm. b stavebného zákona.

Ako zabezpečiť ohlásenie stavebnému úradu?

Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť príslušnému stavebnému úradu, kde stavebník získa formulár „Ohlásenie drobnej stavby“. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. Formulár obsahuje zoznam príloh ako list vlastníctva, písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu, jednoduchý technický opis, jednoduchý situačný výkres, súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti k uskutočneniu drobnej stavby, písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak drobnú stavbu bude uskutočňovať nájomca, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov, vyjadrenie – súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti , v prípade že tieto budú výstavbou dotknuté, vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, uskutočňovanej svojpomocou.

Zoznam príloh k ohláseniu stavby stavebnému úradu sa môže meniť v závislosti od požiadaviek príslušného stavebného úradu.

Garáže väčších rozmerov

Pokiaľ by garáž nespĺňala vyššie uvedené parametre a zastavaná plocha presiahne 25 m2 a výška stavby presiahne 5 m je potrebné získať od stavebného úradu stavebné povolenie a rozhodnutie o umiestnení stavby, pričom nutnou podmienkou je aj spracovanie projektovej dokumentácie autorizovanou osobou.

V oboch prípadoch možno odporučiť zámer konzultovať s príslušným stavebným úradom.

Tento článok sme pre vás pripravili v spolupráci s Advokátskou kanceláriou JUDr. Wieslaw Firla, usadený euroadvokát, Čadca